The site is undergoing maintenance and is currently not available

Platforma edukacyjna znajdująca się w semestrze letnim 2013/2014
pod adresem http://eportal.pwr.edu.pl NIE jest już dostępna dla eksploatacji.

Od dnia 2014-10-13 adres http://eportal.pwr.edu.pl prowadzi do nowego serwisu.

Zgodnie z komunikatem z dnia 2014-06-23, "stary" ePortal główny został wyłączony z eksploatacji. Znajdujące się w nim kursy, które były aktywne w roku akademickim 2013/14 zostały przeniesione do nowej platformy. Miejscem docelowym każdego przenoszonego kursu jest katego­ria odpowiadająca nazwie jednostki organizacyjnej zatrudniającej jej prowadzącego (według danych pobranych z uczelnianej bazy LDAP). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego kurs przesłany na adres eportal@pwr.edu.pl, zmiany kategorii dokona administrator portalu.

 

W odniesieniu do kursów, których przeniesienie nie było możliwe ze względów technicznych, wymagane są ingerencje ich autorów w celu m.in.:

  • eliminacji niezgodności z aktualną wersją Moodle wykorzystanych w kursie formatów danych (np. typów pytań w quizach),
  • weryfikacji i ewentualnej korekty ścieżek do plików należących do kursu, w tym użytych plików prywatnych,
  • eliminacji bloków lub aktywności niedostępnych, albo niezgodnych z aktualną wersją Moodle.

W celu uzyskania dostępu do kursów przeniesionych na nową platformę ich autorów/prowadzących zajęcia prosimy o:

  1. Zalogowanie się do portalu pod adresem http://eportal.pwr.edu.pl, wykorzystując dane logowania do pracowniczej poczty elektronicznej; spowoduje to utworzenie konta użytkownika na tym portalu.
  2. Poinformowanie administratora portalu o skutecznym zalogowaniu się, w formie korespondencji zaadresowanej na eportal@pwr.edu.pl z podaniem nazw przeniesionych kursów, do których danemu nauczycielowi ma być nadane uprawnienie prowadzącego kurs.
  3. Po uzyskaniu wymaganych uprawnień - sprawdzenie integralności oraz poprawności działania kursu.

Osoby zainteresowane przeniesieniem do nowego portalu innych kursów znajdujących się w zasobach poprzed­nich wersji platformy edukacyjnej ePortal lub innych portali prosimy o wiadomość na adres eportal@pwr.edu.pl z podaniem niezbędnych szczegółów.

Kursy odtwarzane są bez danych studentów (w tym ocen) oraz danych i plików wymienianych pomiędzy nauczycielem a studentami.

Nowy serwis przejściowo dostępny jest również jako http://eportal-test.pwr.edu.pl. Z powodów technicznych będzie wyświetlany komunikat o automatycznym przekierowaniu.

[Aktualizacja: 2014-10-29]

Kliknij, aby przejść do nowego ePortalu.